UG Dzikowiec
Baner głowny strony UG Dzikowiec Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
     URZĄD GMINY
 
  Grupa:   URZĄD GMINY
  Nr pozycji   208
  Nazwa pozycji   Gmina otwarta na kulturę poprzez rewaloryzacją zabytkowego zespołu parkowo -dworskiego w Dzikowcu
 
Ogłoszenie nr 600232-N-2017 z dnia 2017-10-10 r.

Gmina Dzikowiec: Gmina otwarta na kulturę poprzez rewaloryzacją zabytkowego zespołu parkowo -dworskiego w Dzikowcu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Dzikowiec, krajowy numer identyfikacyjny 69058169500000, ul. ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-17 7442109, e-mail jtecza@vp.pl, faks 0-17 2274508.
Adres strony internetowej (URL): www.dzikowiec.itl.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak
www.dzikowiec.itl.pl/bip

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.dzikowiec.itl.pl/bip

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób: TAK
Oferta winna być dostarczona w formie pisemnej osobiście lub za pomocą posłańca lub operatora pocztowego.
Adres:
Urząd Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec , sekretariat pokój nr 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Gmina otwarta na kulturę poprzez rewaloryzacją zabytkowego zespołu parkowo -dworskiego w Dzikowcu Numer referencyjny: ZP.271.6.2017 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zadania pn.: "Gmina otwarta na kulturę poprzez rewaloryzacją zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu", w skład którego wchodzą: 1.Budynek zabytkowego dworu . 2. Budynek zabytkowy oficyny 3. Łącznik o konstrukcji stalowej, przeszklonej pełniący funkcję komunikacji pomiędzy dworem a oficyną zlokalizowany w miejscowości Dzikowiec na działce 1245/1. Zakres czynności i robot budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją: - przebudowa budynku w celu dostosowania go do nowej funkcji użytkowej, - wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem, - renowacja istniejących murów zewnętrznych, - przebudowa konstrukcji stropu nad parterem, - adaptacja nieużytkowego poddasza na cele hotelowe, - wymiana (odtworzenie) stolarki okiennej i drzwiowej, - remont elewacji budynku, - instalacja centralnego ogrzewania, - instalacja wodno - kanalizacyjna, - instalacja elektryczna, - wykonanie robot budowlanych niezbędnych do posadowienia budynku na gruncie, - dostawa i montaż konstrukcji stalowej na przygotowanym podłożu, - dostawa i montaż fasady systemowej na stalowej konstrukcji wsporczej, - roboty wykończeniowe w obiekcie, - instalacja monitoringu tv i sygnalizacji włamania. W ramach zadania zostanie wykonany remont zabytkowej kapliczki. Planuje się oczyszczenie obiektu oraz dezynfekcję preparatem grzybobójczym. Wykonany zostanie także remont drewnianej figury św. Jana Nepomucena poprzez: ? pobranie próbek do badań identyfikacyjnych warstwy malarskiej (ustalenie pierwotnej kolorystyki obiektu), ? podklejenie warstwy malarskiej w części głowy wodnym roztworem kleju króliczego z etanolem, ? wykonanie próby wrażliwości warstwy malarskiej na rozpuszczalniki, oczyszczenie powierzchni warstwy malarskiej oraz zdjęcie wtórnych przemalowań odpowiednio dobranymi rozpuszczalnikami, zabezpieczenie oraz wzmocnienie drewna, uzupełnienie ubytków w drewnie, uzupełnienie ubytków zaprawy i warstwy malarskiej, wykonanie retuszu naśladowczego warstwy malarskiej, położenie werniksu końcowego.
3.2. Szczegółowy zakres robót opisuje dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiary robót. Przedmiary robót mają charakter pomocnicy i służą do zobrazowania skali robót, mają one za zadanie pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową.
3.3. Równoważność materiałów i urządzeń. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia lub załączniki do SIWZ w tym dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz w kosztorysie ofertowym, zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca ) materiałów lub normy, aprobaty , specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 -3 ustawy Pzp, Zamawiający do wszystkich nazw, dopisuje wyraz ?lub równoważny?. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji i SIWZ, tj. w szczególności:
1) zapewnienia spełnienia tych samych funkcji,
2) zapewnienia wykonania w aktualnie stosowanej nowoczesnej technologii, aktualnych stosowanych rozwiązań technicznych, wzornictwie i funkcjonalności. Wykazanie równoważności, tj. spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Zastosowanie wyrobów (materiałów), rozwiązań równoważnych musi gwarantować wykonanie konkretnych rozwiązań projektowych, które projekt realizuje, a ich zastosowanie musi zapewnić kompatybilność z zastosowanymi wyrobami, technologią i aktualną wiedzą techniczną. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w ofercie, iż składa ofertę równoważną, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i w trakcie realizacji ujęto materiały zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
3.4. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez zamawiającego. Koszty dokonania ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
3.5. Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

II.5) Główny kod CPV: 45212300-9

Dodatkowe kody CPV:


Kod CPV
45111300-1
45100000-4
45453100-8
45454100-5
45421100-5
45212400-0
45310000-3
45311000-0
45312100-8
45311200-2
45314000-1
45314200-3
45233260-9
45300000-0
45330000-9
45331210-1
45331000-6
45231221-0
45232140-5
45232410-9
45231300-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:
lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia wstępnie potwierdzającego, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia wstępnie potwierdzającego, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający stawia następujące minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
1) doświadczenie wykonawcy Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej: a) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, remoncie budynku lub kompleksu budynków użyteczności publicznej, wraz z instalacjami wewnętrznymi, o wartości co najmniej 2.000 000,00 zł brutto. b) jedną robotę budowlaną obejmującą prace konserwatorskie polegające na renowacji zabytkowego obiektu nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków , o wartości minimum 500 000,00 zł brutto. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek a) i b) mogą spełniać Wykonawcy łącznie. Zamawiający dopuszcza spełnienie warunków opisanych w punkcie 8.1.3. lit. a) i b) w ramach jednego lub kilku zadań inwestycyjnych. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: 1. zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie
2. zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2) kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zasoby kadrowe gwarantujące realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej: a) 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - doświadczenie: posiadanie co najmniej 5 ? letniego stażu pracy w zawodzie. b) 1 osobą pełniącą funkcję - kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń ? pełniący funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej, c) 1 osobą pełniącą funkcję - kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń - pełniący funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego z wyżej wy-mienionych *uprawnień budowlanych przez jedną osobę. * Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U., poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkow-skich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozu-mienia o Wolnym Handlu (EFTA) ? stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownic-twa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 ze zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają upraw-nienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: - nabyły kwali-fikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samo-dzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadają-ce posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz - posiadają odpo-wiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifi-kacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospo-darczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykaza-nia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Powyższy dokument/dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzone formułą "za zgodność z oryginałem".
b) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Powyższy dokument/dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej formułą "za zgodność z oryginałem".
c) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub deyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentu-alnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp). Powyższy dokument należy złożyć w formie oryginału. d) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawcze-go zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp). Powyższy dokument należy złożyć w formie oryginału. 12.4. Ocena spełniania określonych przez Zamawiającego w SIWZ warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i dokumentach na zasadzie "spełnia" - "nie spełnia". Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż dany warunek Wykonawca spełnił. 12.5. Pozostałe regulacje dotyczące wymaganych dokumentów:
1) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 12.1. SIWZ, oświadczeń lub doku-mentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zama-wiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unie-ważnienie postępowania.
2) Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypad-ku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w § 2, § 5, § 7 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku ob-cym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
5) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
6) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
7) Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w orygi-nale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, należy złożyć w formie oryginału.
8) Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego Wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na za-sadach lub sytuacji, którego Wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa.
9) Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalają-cy zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
10) W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy Wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 3, 8, 9 oraz klauzula ?za zgodność z oryginałem". W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron.
11) Pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.
12) Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może na każdym etapie postepowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
13) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 12.2.1. Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4. Ww. dokumenty muszą zostać złożone w formie oryginału.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Powyższy dokument/dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej formułą ?za zgodność z oryginałem? przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
b) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i pracami, wraz z informacjami na te-mat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Załącznik nr 6 do SIWZ). Powyższy dokument/dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej formułą ?za zgodność z oryginałem? przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty które należy dołączyć do oferty: Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć:

a) aktualne na dzień składnia ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania załącznik nr 2 do SIWZ

b) aktualne na dzień składnia ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 do SIWZ

c) zobowiązanie do udostępnieniu (w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego)

d) dowód opłacenia wadium,

e) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

7. Kosztorys ofertowy zawierający stronę tytułową, tabelę elementów scalonych, kosztorys uproszczony, nakłady robocizny, materiałów i sprzętu oraz narzuty.

14. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH W przypadku oferentów z innych państw wymagane jest składanie dokumentów równoważnych odpowiadających polskim dokumentom w zakresie wymaganym przez Zamawiającego. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospo-litej Polskiej) - zamiast dokumentów wskazanych w pkt 12.3.1. ppkt 2), lit.
a) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdza-jące odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ? wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - zamiast dokumentów, o których mowa w 12.3.1 ppkt 2 lit
b) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce za-mieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w za-kresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierają-cym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce za-mieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

10. PODWYKONAWCY

10.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
10.2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (formularz oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz firm Podwykonawców (o ile są znane na tym etapie postępowania).
10.3. Podwykonawca występujący jako podmiot trzeci, na którego potencjał Wykonawca powołuje się w trybie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp podlega obligatoryjnej ocenie pod kątem braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
10.4. Zamawiający nie ocenia i nie wymaga dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia od Podwykonawców na zasobach których Wykonawca nie polega w celu wykazania spełnienia warunków.
10.5. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego postępowania mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego i Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację tych robót budowlanych. Ponadto w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej a także przekazania informacji na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
10.6. Wykonawca ma prawo zmienić albo zrezygnować z Podwykonawcy na każdym etapie realizacji Umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy doty-czy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 ustawy Pzp).
10.7. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem Podwykonawców Strony dotyczą uregulowa-nia zawarte w ustawie Pzp, niniejszej SIWZ i projekcie Umowy.

11. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

11.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) ponoszą solidarną odpowiedzialność, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego, za należyte wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia.
11.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego a pełnomocnictwo załączają do oferty. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia winni spełniać warunki udziału w postępowaniu zgodnie z wymaganiami określonymi dla Wykonawcy oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
11.4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) każdy z grupy takich Wykonawców podlega ocenie, czy nie zachodzą przesłanki wskazujące na wykluczenie z postępowania. Wypełnienie się choćby jednej z ww. przesłanek w odniesieniu do Wykonawcy (pojedynczego) czy też jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) skutkuje koniecznością wykluczenia z postępowania.
11.5. W formularzu oferty wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie tylko Pełnomocnika.
11.6. Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów.
11.7. Zamawiający od Wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie, jeśli ich oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia może wymagać przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (obowiązującej w okresie realizacji zamówienia) określającej m.in. Pełnomocnika oraz zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji niniejszego zamówienia lub pełnomocnictwa Wykonawców występujących wspólnie na czas realizacji zamówienia.
11.8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
19.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
19.2. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną) skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7 b ustawy Pzp.
19.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ).
19.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek: Urząd Gminy Dzikowiec konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział Dzikowiec 27 9159 1010 2003 3000 0039 0006.
19.5. Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację przetargu, którego dotyczy wadium oraz określać podmiot, w którego imieniu jest wpłacane ? w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca składający ofertę. Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu nazwę i znak sprawy postępowania zgodnie z wzorem: WADIUM w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane znak sprawy:
19.6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.
19.7. Wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający, tj. Gmina Dzikowiec - nazwa jednostki. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji /poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 19.8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełno-mocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako naj-korzystniejszej. 19.9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zo-stała wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. Wadium wniesione w formie przelewu, będzie zwracane na konto z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wska-że innego numeru konta. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem art. 148 ust. 4 Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
 
  Data publikacji   2017-10-10Załączniki:
 1. Dzikowiec_dwor_part1
 2. Dzikowiec_dwor_part2
 3. Dzikowiec_dwor_part3
 4. Dzikowiec_dwor_part4
 5. Dzikowiec_dwor_part5
 6. Dzikowiec_dwor_part6
 7. Dzikowiec_dwor_part7
 8. Dzikowiec_dwor_part8
 9. Dzikowiec_monitoring
 10. Dzikowiec_zamienny
 11. Przedmiary robót
 12. SIWZ
 13. SIWZ Strona tytułowa
 14. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
 15. Zał. nr 2-oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
 16. Zał. nr 3 - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie
 17. Załącznik nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowa
 18. Załącznik nr 5 Wykaz wyk.robót
 19. ZaŁ. nr 6 Wykaz osób
 20. Załcznik nr 7 Zobowiązanie
 21. Załącznik nr 8 Istotne postanowienia umowy
 22. Opis przedmiotu zamówienia
 23. Ogłoszenie o zamówieniu
 24. Przedmiar robót MONITORINGU
 25. Dzikowiec przedmiary sanitarne
 26. Informacja z otwarcia ofert
 27. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoba, która stworzyła pozycję:  Zastępca Wójta Józef Tęcza
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 67816