UG Dzikowiec
Baner głowny strony UG Dzikowiec Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
     URZĄD GMINY
 
  Grupa:   URZĄD GMINY
  Nr pozycji   207
  Nazwa pozycji   SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami, w tym zmianą z 22.06.2016 r. - Dz. U. z 2016 r. poz. 1020). 1. Zamawiający: Gmina Dzikowiec ul .Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, tel. +48/17 744 21 09 faks+48 17 227 45 08 wew. 30 e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl , adres strony internetowej: http://www.dzikowiec.itl.pl/gminadzikowiec/ 2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów do zajęć specjalistycznych i kół zainteresowań na potrzeby projektu pn. ?Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec? ? w podziale na 5 części, z których każda może być przedmiotem oferty częściowej: Część I - Zakup i dostawa materiałów/pomocy do zajęć socjoterapeutycznych, Część II - Zakup i dostawa materiałów/pomocy do zajęć grupowych korekcyjno - kompensacyjnych, Część III - Zakup i dostawa materiałów/pomocy do kół zainteresowań A. Kółko kulinarne, B. Kółko muzyczno-teatralne C. Kółko korekcyjno-sportowe D. Kółko plastyczno ? techniczne Część IV - Zakup i dostawa materiałów/pomocy do zajęć grupowych z terapii pedagogicznej Część V - Zakup i dostawa materiałów/pomocy do zajęć indywidualnych z terapii pedagogicznej. Więcej informacji w załącznikach
 
  Data publikacji   2017-10-06Załączniki:
 1. BZP-ogłoszenie 507529-N17
 2. SIWZ załączniki_przetarg_ 507529-N-17

Osoba, która stworzyła pozycję:  Zastępca Wójta Józef Tęcza
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 67816