UG Dzikowiec
Baner głowny strony UG Dzikowiec Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
     URZĄD GMINY
 
  Grupa:   URZĄD GMINY
  Nr pozycji   204
  Nazwa pozycji   Zakup samochodu strażackiego ratowniczo- gaśniczego typu ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy.
 

Ogłoszenie nr 578918-N-2017 z dnia 2017-08-28 r. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicy: Zakup samochodu strażackiego ratowniczo- gaśniczego typu ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicy, krajowy numer identyfikacyjny 83045630600000, ul.   , 36123   Lipnica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 274 508, e-mail jtecza@vp.pl, faks 172 274 508.
Adres strony internetowej (URL): www.dzikowiec.itl.pl 
Adres profilu nabywcy: www.dzikowiec.itl.pl/bip 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Ochotnicza Straż Pożarna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
www.dzikowiec.itl.pl/bip


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.dzikowiec.itl.pl/bip


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pisemnie 
Adres: 
Gmina Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62, pokój 11 sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu strażackiego ratowniczo- gaśniczego typu ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy. 
Numer referencyjny: ZP.271.2.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest ?Zakup samochodu strażackiego ratowniczo- gaśniczego typu ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy ?. 3.2. Minimalne wymagania techniczne pojazdu: 1. samochód fabrycznie nowy ( rok produkcji nie starszy niż 2017); 2. samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 300 KM; 3. samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin - min. Euro 6, w technologii selektywnej redukcji katalitycznej ? SCR; 4. samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 6x6 ? uterenowiony na pojedynczym ogumieniu wszystkich osi z blokadami mechanizmów różnicowych osi przedniej i tylnej oraz mechanizmu różnicowego międzyosiowego; 5. zbiornik wody o pojemności min. 5000 litrów wody, wykonany z materiałów kompozytowych / stali nierdzewnej; 6. zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody; 7. wyposażony w działko wodno-pianowe o regulacji wydajności, podnoszone mechanicznie na czas pracy; 8. wyposażony w linie szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle; 9. wyposażony w min. 4 sztuki zraszaczy zasilanych autopompą; 10. wyposażony w sterowany za pomocą pilota przewodowego pneumatyczny maszt oświetleniowy, najaśnice LED; 11. wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym zamontowaną z przodu pojazdu. 12. autopompą dwuzakresowa 13. kabina 1+1+4 zintegrowana jednomodułowa lub dwumodułowa , czterodrzwiowa. 14. Dostawa dodatkowego wyposażenia, zgodnie z zał. nr 1a. 3.3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1a do SIWZ - OPZ. 3.4. Pojazd zabudowany i wyposażony: 1) pojazd musi spełniać warunki techniczne określone ustawą Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. ( tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm.) oraz spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, potwierdzone świadectwem homologacji lub odpisem decyzji zwalniającej pojazd z homologacji. 2) pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 85, poz. 553, ze zm.). 3) pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. Nr 165 z dnia 02 sierpnia 2011 r.). 4) pojazd musi spełniać normy PN EN 1846-1 i PN EN 1846-2 oraz standardy CNBOP. 3.5.Wykonawca na dostarczony samochód wraz z zamontowanymi urządzeniami udzieli gwarancji i rękojmi nie krótszej niż 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania pojazdu Zamawiającemu. 3.7. Równoważność materiałów i urządzeń. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia lub załączniki do SIWZ zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca ) materiałów lub normy, aprobaty , specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 -3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowa-nie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizacją dostawy oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od załażonych w/w dokumentach . Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne para-metry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia ofero-wane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane urządzenia spełniają wymaga-nia Zamawiającego. 4.0. Zadanie finansowane jest ze środków Państwowej Straży Pożarnej i WFOSiGW. 

II.5) Główny kod CPV: 34144210-3 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

35110000-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-15 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy ? w tym okresie, dostarczył min. jeden fabrycznie nowy samochód pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy o wartości co najmniej brutto 650.000,00 PLN 5.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawcy stosownego oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik numer 2 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawcy stosownego oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik numer 3 do SIWZ. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

7.6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy: a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wy-konywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krót-szy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określają-cych czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ? oświadczenie wykonawcy; w przy-padku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne doku-menty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni: 1) opisu techniczno-eksploatacyjnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do oferty potwierdzającego, że oferowany samochód spełnia wymogi zawarte w OPZ ? zał. nr 1a do SIWZ, zawierającego: markę i model oferowanego samochodu oraz jego parametry tech-niczne, ; 2) Raport Techniczny (badania) lub inny dokument potwierdzający spełnienie norm emisji CO2 dla Euro 6. 7.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.6.2. lit. a) SIWZ: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ? wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.8.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mo-wa w pkt 7.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wyko-nawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądo-wym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. ? wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.. 7.10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 7.11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 7.7 powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7.12.W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 7.6 i 7.7 powyżej, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Informacja ta musi być zawarta w ofercie. 3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13?22 ustawy Pzp oraz o których mowa w pkt 6.2. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawca musi to uwzględnić w składanej ofercie poprzez wskazanie tego podmiotu jako podwykonawcy lub osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia i ma obowiązek ją wykonać. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe , o których mowa powyżej. 7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnie-nia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmio-tach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.2 SIWZ. 8. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.6.2a Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. 2) Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 3) Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 5.2 SIWZ muszą spełniać łącznie. 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców. 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiąza-ni na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7.6 SIWZ, przy czym: 1) Dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 7.6.1. składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 5.2 2) Dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 7.6.2 składa każdy z nich. 8) Wyżej wymienione dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy należy przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 7.13. Nie podlega poprawie niewłaściwie przyjęta stawka VAT. W przypadku, gdy zamawiający nie określił w SIWZ konkretnej stawki podatku VAT, przyjęcie w ofercie nieprawidłowej stawki podatku VAT jest równoznaczne z błędem w obliczeniu zawartej w ofercie ceny, polegającym na wadliwym doborze przez wykonawcę elementu mającego wpływ na obliczenie wysokości zaoferowanej ceny. W takim przypadku znajduje zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP skutkujący odrzuceniem oferty zawierającej cenę obliczoną z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT (błąd w obliczeniu ceny). 7.14. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych/DUUE.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

7.2.Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą. Propozycje treści oświadczeń stanowią załączniki nr 2,3. 7.3.Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 7.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. 7.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 11.2.Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 11.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tzn. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zgodnie z podziałem dokonanym przez Zamawiającego w pkt 3.1 SIWZ. 11.4 Wykonawca powinien przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dane, informacje, dokumenty, oświadczenia i załączniki. 11.5. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem) w jednym egzemplarzu oraz podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 11.6.Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 11.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody o której mowa w artykule 9 ust. 3 Pzp. 11.8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Ewentualne zmiany powinny być naniesione czytelnie. 11.9.Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem ofert niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 11.10. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcy. 11.11.Wykonawca winien zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty na własny koszt. 11.1.Zamawiający informuje, że na etapie składania oferty żąda przedłożenia kosztorysu ofertowego. 11.13. Dokumenty które należy dołączyć do oferty: Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć: a) aktualne na dzień składnia ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania ? załącznik nr 2 SIWZ b) aktualne na dzień składnia ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3 SIWZ c) zobowiązanie do udostępnieniu (w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzecie-go) d) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z ory-ginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą e) w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo reprezen-towania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnic-two. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowa-niu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. f) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. g) Wymagania techniczne dla samochodu strażackiego ratowniczo- gaśniczego typu ciężkiego z napędem 6x6 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy zał. nr 1a. 11.14.Ofertę należy umieścić w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie . Kopertę należy zaadresować ( dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz opisać: Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicy 36-123 Lipnica 83 Oferta na: Przetarg nieograniczony ?Zakup samochodu strażackiego ratowniczo- gaśniczego typu ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy ?. - nie otwierać przed dniem 05.09.2017 r. godz. 10.15 Koperta powinna być także opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy (oraz nr telefonu i faksu), aby oferty złożone po terminie mogły być zwrócone Wykonawcy. 11.15. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 11.16.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty (opakowania) np. otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem jej otwarcia w przypadku nie oznaczenia koperty. 11.17. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić w osobnym opieczętowanym opakowaniu z opisem ?Tajemnica przedsiębiorstwa?. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm. ) rozumie się nieu-jawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przed-siębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. ( nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do ujawniania informacji umieszczonych w osobnym opieczętowanym opakowaniu z opisem ?Tajemnica Przedsiębiorstwa?, które to informacje w opinii Zamawiającego nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w definicji. W szczególności ujawnieniu będą podlegać kosztorysy ofertowe oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ. 11.18. Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 11.19. Zamawiający w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane nie wymaga użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi. 12. MIEJSCE, ORAZ TERMIN SKŁADANIA

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
9.1 Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). 9.2 W zależności od wyboru wykonawcy, wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następu-jących formach: 1) Pieniądzu Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział Dzikowiec nr rachunku 22 9159 1010 2003 3000 0707 0001 w terminie zapewniającym jego wpływ na wskazane konto przed terminem składania ofert. Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania środków na koncie Zamawiającego. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (oryginał); 3) gwarancjach bankowych (oryginał); 4) gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał); 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 tj.) (oryginał). Wadium wnoszone w formie gwarancji/poręczenia musi:
- obejmować cały okres związania ofertą. - obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wy-konawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Dokument w formie gwarancji /poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na każde pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata w pełnej wysokości bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Gwarancja/poręczenie musi być podpisane przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 9.3 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zo-stała wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp. 9.4 Zgodnie z w/w artykułem Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonaw-ca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżą-cych po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 usta-wy Pzp , pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wy-konawcę jako najkorzystniejszej. 9.5 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wa-dium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu za-bezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9.6 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.7 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wa-dium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określo-nym przez zamawiającego. 9.8 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz

 
  Data publikacji   2017-08-28Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
 4. zaŁącznik nr 1a -Wymagania techniczne - pojazd ciężki
 5. Zał. nr 2-oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
 6. Zał. nr 3 - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie
 7. Załącznik nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowa
 8. Załącznik nr 5 Wykaz dostaw
 9. Załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 11. Informacja z otwarcia ofert
 12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoba, która stworzyła pozycję:  Zastępca Wójta Józef Tęcza
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 67816