UG Dzikowiec
Baner głowny strony UG Dzikowiec Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
     URZĄD GMINY
 
  Grupa:   URZĄD GMINY
  Nr pozycji   199
  Nazwa pozycji   Budowa chodników w Dzikowcu, Mechowcu, Lipnicy, Kopciach i Wilczej Woli - Spie
 
Ogłoszenie nr 537684-N-2017 z dnia 2017-06-22 r. Gmina Dzikowiec: Budowa chodników w Dzikowcu, Mechowcu, Lipnicy, Kopciach i Wilczej Woli - Spie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dzikowiec, krajowy numer identyfikacyjny 69058169500000, ul. ul. Dworska 62 , 36122 Dzikowiec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-17 7442109, , e-mail jtecza@vp.pl, , faks 0-17 2274508. Adres strony internetowej (URL): www.dzikowiec.itl.pl Adres profilu nabywcy: www.dzikowiec.itl.pl/bip Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak Tak Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.dzikowiec.itl.pl/bip/ Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Tak Adres: Gmina Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62, pokój nr 11 sekretariat Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) Nie SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodników w Dzikowcu, Mechowcu, Lipnicy, Kopciach i Wilczej Woli - Spie Numer referencyjny: IN.271.3.2017 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa chodników w Dzikowcu, Mechowcu, Lipnicy, Kopciach i Wilczej Woli ? Spie z podziałem na trzy części: - część I Budowa chodnika w Wilczej Woli - Spie - część II Budowa chodnika w Dzikowcu - część III Budowa chodnika w Mechowcu , Kopciach i Lipnicy 3.2. Zakres rzeczowy: 1. Część I Budowa chodnika w Wilczej Woli ? Spie Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 0,343 km Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grub. 10 cm - 743 m2 Karczowanie drzew i frezowaniem pniaków ? 9 szt. Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych gr . 8 cm ? 254 m2 Korytowanie wraz z profilowaniem - 1154 m2 Podbudowa warstwa odsączająca z pospółki o grubości 15 cm w ilości 1154 m2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8cm w ilości 1154 m2 Obrzeża betonowe ? 1235 m 2. Część II Budowa chodnika w Dzikowcu Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 0,337 km Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grub. 10 cm - 1011 m2 Korytowanie wraz z profilowaniem ? 1011 m2 Podbudowa warstwa odsączająca z pospółki o grubości 15 cm w ilości 750 m2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8cm w ilości 750 m2 Obrzeża betonowe ? 705 m 3. Część III Budowa chodnika w Mechowcu , Kopciach i Lipnicy Mechowiec Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 0,6 km Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grub. 10 cm - 196 m2 Korytowanie wraz z profilowaniem - 196 m2 Podbudowa warstwa odsączająca z pospółki o grubości 15 cm w ilości 196 m2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8cm w ilości 196 m2 Obrzeża betonowe ? 140 m Kopcie Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 0,240 km Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grub. 10 cm - 775 m2 Korytowanie wraz z profilowaniem - 775 m2 Podbudowa warstwa odsączająca z pospółki o grubości 15 cm w ilości 775 m2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8cm w ilości 716 m2 Obrzeża betonowe ?464 m Nawierzchnia z płyt drogowych 300x100x15 ? 59 m2. Lipnica Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 0,17 km Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grub. 10 cm - 452 m2 Korytowanie wraz z profilowaniem - 452 m2 Podbudowa warstwa odsączająca z pospółki o grubości 15 cm w ilości 452 m2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8cm w ilości 452 m2 Obrzeża betonowe ? 352 m 3.3. Szczegółowy zakres robót zawierają materiały do zgłoszenia robót budowlanych , przedmiary robót i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót z zastrzeżeniem. Przedmiary robót mają charakter pomocnicy i służą do zobrazowania skali robót, mają one za zadanie pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. 3.4. 3.5. Równoważność materiałów i urządzeń. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia lub załączniki do SIWZ w tym dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz w kosztorysie ofertowym, zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca ) materiałów lub normy, aprobaty , specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 -3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materia-łów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizacją robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od załażonych w/w dokumentach . Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne para-metry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia ofero-wane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. 3.6. Wypełniając dyspozycję zawartą w art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, w szczególności wymagania adekwatne do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych - zostało zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 3.7. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez zamawiającego. 3.8. Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 3.9. Montowane urządzenia stałe i rozbieralne muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa określone w normach krajowych lub międzynarodowych, kryteriach technicznych oraz krajowych przepisach dotyczących bezpieczeństwa. 4.0. Zadanie finansowane jest ze środków własnych. II.5) Główny kod CPV: 45233000-9 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 45111000-8 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-09-30 II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający stawia następujące minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. a) doświadczenie wykonawcy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie, co najmniej: dla części 1 - jedno zadanie obejmujące swoim zakresem budowę, przebudowę lub remont chodników, ciągów pieszo-rowerowych o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto; dla części 2 ? jedno zadanie obejmujące swoim zakresem budowę, przebudowę lub remont chodników, ciągów pieszo-rowerowych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto; dla części 3 ? jedno zadanie obejmujące swoim zakresem budowę, przebudowę lub remont chodników, ciągów pieszo-rowerowych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. b) Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca skieruje do realizacji przed-miotowego zamówienia publicznego co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie wystarczającym do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-twie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawca przedstawi osoby do pełnienia funkcji Kierownika robót dla każdej części zamówienia oddzielnie, które spełniają następujące wymagania: Osoba ta musi posiadać całkowite doświadczenie co najmniej 2 ? letnie na stanowiskach odpowiednio: Kierownik budowy lub Kierownik robót . Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65), które pozwalać będą na pełnienie w/w funkcji w zakresie objętym umową. Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia ? zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa ( tekst jedn. Dz. U z 2016 r., poz.1725). 5.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawcy stosownego oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik numer 2 do SIWZ. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawcy stosownego oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik numer 3 do SIWZ. III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 7.6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisa-mi prawa budowlanego i prawidłowo ukończone , przy czym dowodami, o których mowa, są refe- rencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ? inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robota-mi budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, do-świadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także za-kresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 7.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.6.2. lit. a) SIWZ: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ? wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.8.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mo-wa w pkt 7.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wyko-nawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądo-wym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. ? wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.. 7.10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 7.11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 7.7 powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7.12.W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 7.6 i 7.7 powyżej, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Informacja ta musi być zawarta w ofercie. 3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13?22 ustawy Pzp oraz o których mowa w pkt 6.2. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawca musi to uwzględnić w składanej ofercie poprzez wskazanie tego podmiotu jako podwykonawcy lub osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia i ma obowiązek ją wykonać. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe , o których mowa powyżej. 7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnie-nia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmio-tach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.2 SIWZ. 8. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.6.2a Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. 2) Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 3) Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 5.2 SIWZ muszą spełniać łącznie. 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców. 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiąza-ni na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7.6 SIWZ, przy czym: 1) Dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 7.6.1. składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 5.2 2) Dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 7.6.2 składa każdy z nich. 8) Wyżej wymienione dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy należy przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 7.13. Nie podlega poprawie niewłaściwie przyjęta stawka VAT. W przypadku, gdy zamawiający nie określił w SIWZ konkretnej stawki podatku VAT, przyjęcie w ofercie nieprawidłowej stawki podatku VAT jest równoznaczne z błędem w obliczeniu zawartej w ofercie ceny, polegającym na wadliwym doborze przez wykonawcę elementu mającego wpływ na obliczenie wysokości zaoferowanej ceny. W takim przypadku znajduje zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP skutkujący odrzuceniem oferty zawierającej cenę obliczoną z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT (błąd w obliczeniu ceny). 7.14. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych/DUUE. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 7.2.Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą. Propozycje treści oświadczeń stanowią załączniki nr 2,3. 7.3.Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 7.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. 7.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 11.1.Zamawiający informuje, że na etapie składania oferty żąda przedłożenia kosztorysu ofertowego. 11.13. Dokumenty które należy dołączyć do oferty: Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć: a) aktualne na dzień składnia ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania ? załącznik nr 2 SIWZ b) aktualne na dzień składnia ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3 SIWZ c) zobowiązanie do udostępnieniu (w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzecie-go) d) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z ory-ginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą e) w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo reprezen-towania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnic-two. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowa-niu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. f) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 11.14.Ofertę należy umieścić w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie . Kopertę należy zaadresować ( dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz opisać: Gmina Dzikowiec ul. Dworska 62 36-122 Dzikowiec Oferta na: Przetarg nieograniczony ?Budowa chodników w Dzikowcu, Mechowcu, Lipnicy, Kopciach i Wilczej Woli - Spie? - nie otwierać przed dniem 07.07.2017 r. godz. 10.15 Część ??? Koperta powinna być także opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy (oraz nr telefonu i faksu), aby oferty złożone po terminie mogły być zwrócone Wykonawcy. 11.15. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 11.16.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty (opakowania) np. otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem jej otwarcia w przypadku nie oznaczenia koperty. 11.17. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić w osobnym opieczętowanym opakowaniu z opisem ?Tajemnica przedsiębiorstwa?. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm. ) rozumie się nieu-jawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przed-siębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. ( nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do ujawniania informacji umieszczonych w osobnym opieczętowanym opakowaniu z opisem ?Tajemnica Przedsiębiorstwa?, które to informacje w opinii Zamawiającego nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w definicji. W szczególności ujawnieniu będą podlegać kosztorysy ofertowe oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ. 11.18. Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 11.19. Zamawiający w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane nie wymaga użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 9.1 Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie dla: Część 1 ? 2.000,00 PLN Część 2 ? 1.000,00 PLN Część 3 ? 1.500,00 PLN 9.2 W zależności od wyboru wykonawcy, wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następu-jących formach: 1) Pieniądzu Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział Dzikowiec nr rachunku 27 9159 1010 2003 3000 0039 0006 w terminie zapewniającym jego wpływ na wskazane konto przed terminem składania ofert. Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania środków na koncie Zamawiającego. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (oryginał); 3) gwarancjach bankowych (oryginał); 4) gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał); 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 tj.) (oryginał). Wadium wnoszone w formie gwarancji/poręczenia musi: - obejmować cały okres związania ofertą. - obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wy-konawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Dokument w formie gwarancji /poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na każde pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata w pełnej wysokości bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Gwarancja/poręczenie musi być podpisane przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 9.3 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zo-stała wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp. 9.4 Zgodnie z w/w artykułem Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonaw-ca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżą-cych po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 usta-wy Pzp , pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wy-konawcę jako najkorzystniejszej. 9.5 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wa-dium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu za-bezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9.6 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.7 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wa-dium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określo-nym przez zamawiającego. 9.8 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 9.9 W przypadku, gdy Wykonawca nie poda numeru konta na które należy zwrócić wadium wnie-sione w pieniądzu, Zamawiający dokona zwrotu wadium na konto, z którego dokonano wnie-sienia wadium. 9.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zosta-ła wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena brutto 60,00 okres gwarancji 40,00 IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 16.1.Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ. 16.2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w niniejszej umowie, w tym w szczególności dotyczy to przedmiotu zamówienia, terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia. 16.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w zakresie: 1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe, lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, 3) Zamawiający dopuszcza, w uzasadnionych przypadkach, zmianę postanowień umowy w zakresie podwykonawstwa wraz z konsekwencjami z tego wynikającymi, w razie wystąpienia poniższych okoliczności: a) w przypadku konieczności zmiany zakresu podwykonawstwa w stosunku do wskazanego w ofercie lub rezygnacji z wykonywania przedmiotu umowy w podwykonawstwie, b) w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego wykonawca zamierzał wykonać przedmiot umowy. c) w sytuacji, gdy wykonawca zamierzał wykonać przedmiot umowy samodzielnie, jednak że z uwagi na wystąpienie okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu składania ofert, zachodzi konieczność powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Dokonując powyższych zmian wykonawca zadba o odpowiednie stosowanie regulacji umowy w zakresie podwykonawstwa oraz o zabezpieczenie ewentualnych roszczeń za dotychczas wykonane zakresy robót lub usług, 4) w przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. 5) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, 6) zmiany umowy dotyczące warunków płatności, 7) wprowadzenia zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia, 16.4. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wynagro-dzenia dopuszczalna jest w przypadku: a) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej, z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Za-mawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamó-wienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, b) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, c) dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów niezbędne jest użycie rozwiązań zamiennych, innych materiałów, parametrów, innego rodzaju robót niż te wskazane w ofercie wykonawcy lub SIWZ , d) wystąpi konieczność wykonania zamówień dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia których realizacja spowoduje zmianę w zakresie rzeczowym zamówienia podstawowego e) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, f) wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową. 16.5. Zamawiający ponadto dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy w sytuacji, gdy: a) wystąpią niekorzystne warunki pogodowe, b) wystąpią przeszkody natury prawnej lub technicznej, 16.6. Wystąpienia siły wyższej na poniższych warunkach: 1) terminy realizacji przedmiotu zamówienia oraz harmonogramu mogą ulec przesunięciu o czas wynikły wskutek siły wyższej, warunków atmosferycznych uniemożliwiających roz-poczęcie bądź kontynuowanie usługi, lub przerw w realizacji, powstałych z przyczyn zależ-nych od Zamawiającego, 2) przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, 16.7. Zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od stron. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-07, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie IV.6.6) Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Budowa chodnika w Wilczej Woli - Spie 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Część I Budowa chodnika w Wilczej Woli ? Spie Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 0,343 km Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grub. 10 cm - 743 m2 Karczowanie drzew i frezowaniem pniaków ? 9 szt. Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych gr . 8 cm ? 254 m2 Korytowanie wraz z profilowaniem - 1154 m2 Podbudowa warstwa odsączająca z pospółki o grubości 15 cm w ilości 1154 m2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8cm w ilości 1154 m2 Obrzeża betonowe ? 1235 m 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9, 45111000-8 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2017-09-30 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena brutto 60,00 okres gwarancji 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 2 Nazwa: Budowa chodnika w Dzikowcu 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część II Budowa chodnika w Dzikowcu Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 0,337 km Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grub. 10 cm - 1011 m2 Korytowanie wraz z profilowaniem ? 1011 m2 Podbudowa warstwa odsączająca z pospółki o grubości 15 cm w ilości 750 m2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8cm w ilości 750 m2 Obrzeża betonowe ? 705 m 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9, 45111000-8 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2017-09-30 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena brutto 60,00 okres gwarancji 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 3 Nazwa: Budowa chodnika w Mechowcu , Kopciach i Lipnicy 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część III Budowa chodnika w Mechowcu , Kopciach i Lipnicy Mechowiec Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 0,6 km Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grub. 10 cm - 196 m2 Korytowanie wraz z profilowaniem - 196 m2 Podbudowa warstwa odsączająca z pospółki o grubości 15 cm w ilości 196 m2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8cm w ilości 196 m2 Obrzeża betonowe ? 140 m Kopcie Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 0,240 km Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grub. 10 cm - 775 m2 Korytowanie wraz z profilowaniem - 775 m2 Podbudowa warstwa odsączająca z pospółki o grubości 15 cm w ilości 775 m2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8cm w ilości 716 m2 Obrzeża betonowe ?464 m Nawierzchnia z płyt drogowych 300x100x15 ? 59 m2. Lipnica Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 0,17 km Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grub. 10 cm - 452 m2 Korytowanie wraz z profilowaniem - 452 m2 Podbudowa warstwa odsączająca z pospółki o grubości 15 cm w ilości 452 m2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8cm w ilości 452 m2 Obrzeża betonowe ? 352 m 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9, 45111000-8 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2017-09-30 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena brutto 60,00 okres gwarancji 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
  Data publikacji   2017-06-22Załączniki:
 1. SIWZ
 2. Zał. nr 2-oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
 3. Zał. nr 3 - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie
 4. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
 5. Załącznik nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowa
 6. Załącznik nr 5 Wykaz wyk.robót
 7. ZaŁ. nr 6 Wykaz osób
 8. Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy
 9. przedmiar_Dzikowiec
 10. przedmiar_Kopcie
 11. przedmiar_Lipnica
 12. przedmiar_Mechowiec
 13. przedmiar_Spie
 14. PDF_dzkiowiec
 15. PDF_Kopcie
 16. PDF_Lipnica
 17. PDF Mechowiec
 18. PDF_WW Spie
 19. Informacja z otwarcia ofert
 20. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 21. Ogłoszenie o zamówieniu

Osoba, która stworzyła pozycję:  Zastępca Wójta Józef Tęcza
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 67816