UG Dzikowiec
Baner głowny strony UG Dzikowiec Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
     URZĄD GMINY
 
  Grupa:   URZĄD GMINY
  Nr pozycji   194
  Nazwa pozycji   Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dzikowiec od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

www.dzikowiec.itl.pl/bip/


Ogłoszenie nr 346904 - 2016 z dnia 2016-11-18 r.

Dzikowiec: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dzikowiec od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dzikowiec, krajowy numer identyfikacyjny 69058169500000, ul. ul. Dworska 62, 36122 Dzikowiec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-17 7442109, e-mail , faks 0-17 2274508.
Adres strony internetowej (URL): www.dzikowiec.itl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.dzikowiec.itl.pl/bip/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie
www.dzikowiec.itl.pl/bip/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Inny sposób: osobisie za pomoc operatora pocztowego, za pośrenictwem kuriera
Adres:
Gmina Dzikowiec , ul. Dworska 62 36-122 Dzikowiec , pok. nr 11


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dzikowiec od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Numer referencyjny: ZP.271.7.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Dzikowiec. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: A. Ogólna charakterystyka Gminy Dzikowiec w kontekście odbioru i zagospodarowania odpadów. 1. Liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Dzikowiec wynosi: ok. 5 288 osób (zameldowanych wg stanu na dzień 30.09.2016 jest ok. 6 611 osób) 2. Na terenie Gminy Dzikowiec znajduje się około 1315 nieruchomości . 3. Obszar Gminy wynosi 12 166 ha, w skład Gminy Dzikowiec wchodzi 8 miejscowości: 4. Dzikowiec, Nowy Dzikowiec, Lipnica, Kopcie, Wilcza Wola, Mechowiec, Osia Góra, Płazówka. 5. W Gminie Dzikowiec w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK zebrano następujące ilości odpadów komunalnych (ilości podane są w Mg) : Kod odpadu 15 01 01 ? opakowania z papieru i tektury ? 2,8 Mg Kod odpadu 15 01 02- opakowania z tworzyw sztucznych? 21,1 Mg Kod odpadu 150107 ? opakowania ze szkła ? 52,9 Mg Kod odpadu 150106 ? zmieszane odpady opakowaniowe ? 0,3 Mg Kod odpadu 20 01 23 ? urządzenia zawierające freony ? 0,1 Mg Kod odpadu 20 01 35 ? zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki ? 0,3 inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 ?0,2 Mg Kod odpadu 20 03 01 ? niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ?342,4 Mg Kod odpadu 20 03 07- odpady wielkogabarytowe ? 2,4 Mg Kod odpadu 16 01 03 ? zużyte opony -3,0 Mg Kod odpadu 17 01 07 -Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 ? 10,6 Mg Razem odpady: 435,80 Mg B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, transportu i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych wystawionych i przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym: a) zmieszanych odpadów komunalnych, b) papieru i tektury, c) szkła, d) tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych, e) opakowania z metali, metale. 2. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego wyposażenia nieruchomości z których odbierane są odpady komunalne w pojemniki: - o pojemności 120 l ? 1 szt. na kółkach, - w kolorowe worki o pojemności 80-120 l w ilości po 2 szt. z każdego rodzaju do gromadzenia odpadów w sposób selektywny z folii LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków przeznaczonych na gromadzenie odpadów selektywnych lub zgodnie z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców: a) żółtego ? tworzywa sztuczne, b) białego ? szkło, c) niebieskiego ? papier i tektura, d) czerwonego- metale i odpady wielomateriałowe, 3. Wykonawca udostępnia worki do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, które będą przekazywane mieszkańcom gminy przy każdym odbiorze w takiej samej ilości i rodzaju jakie zostały odebrane. Worki winny być oznaczone odpowiednią informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadów, nazwą, adresem oraz numerem telefonu Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej do 31 grudnia 2016r. do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w odpowiednie pojemniki i worki oraz wyposażenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) położonego w miejscowości Wilcza Wola na działce nr ewid. 1546/1 oraz w miejscowości Nowy Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec ul. Komunalna 4 na działce nr ewid. 232/2, 233/2 w odpowiednie kontenery o minimalnej objętości 7 m3 i pojemniki o minimalnej objętości 1100 l. Obsługę i funkcjonowanie PSZOK zapewnia Zamawiający. W PSZOK odbierane będą odpady segregowane o kodach: Kod odpadu 200135 ?zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki Kod odpadu 200136 ?zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123, 200135 Kod odpadu 200307-odpady wielkogabarytowe Kod odpadu 200108,200201 ?odpady ulegające biodegradacji Kod odpadu 200127,200128 ?farby, tusze, farby drukarskie, kleje Kod odpadu 200113?rozpuszczalniki Kod odpadu 170101, 170102, 170103, 17 01 07 ? drobne odpady budowlane i rozbiórkowe Kod odpadu 200199 ?popiół z gospodarstw domowych Kod odpadu150101- opakowania z papieru i tektury Kod odpadu 150104 , 200140 -opakowania z metalu , metale Kod odpadu 160103 ? zużyte opony. 4. Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych i selektywnych Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu gminy Dzikowiec z nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością: 1) odpady zmieszane : co najmniej jeden raz w miesiącu, 2) odpady selektywne : szkło, tworzywa sztuczne ? styczeń, marzec, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, grudzień, 3) odpady selektywne: opakowania z papieru i tektury, opakowania z metali, metale, opakowania wielomateriałowe ? raz na kwartał, 4) odpady ulegające biodegradacji ? systematyczny odbiór odpadów, nie rzadziej niż raz na kwartał z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, aby nie dopuścić do ich przepełnienia i wysypywania, 5) odpady wielkogabarytowe, meble ? systematyczny odbiór odpadów, nie rzadziej niż raz na kwartał z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych aby nie dopuścić do ich przepełnienia i wysypywania, 6) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny - systematyczny odbiór odpadów, nie rzadziej niż raz na kwartał z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych aby nie dopuścić do ich przepełnienia i wysypywania, 7) odpady budowlane i rozbiórkowe ? systematyczny odbiór odpadów, nie rzadziej niż raz na kwartał z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych aby nie dopuścić do ich przepełnienia i wysypywania . 8) Środki ze sprzedaży selektywnie odebranych surowców wtórnych są przychodem Wykonawcy, który powinien być uwzględniony w kalkulacji ceny oferty. 5. Odbiór odpadów z PSZOK następował będzie na zgłoszenie Zamawiającego w godzinach otwarcia. 6. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach umowy do przygotowania harmonogramu odpadów oraz do jego dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości do dnia 31grudnia 2016 r. Wykonawca będzie zobowiązany również do dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości innych dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi. 7. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę harmonogramem i zatwierdzonym przez Zamawiającego. 8. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji ?reklamacji? (nieodbieranie z nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp.)w przeciągu 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia e-mailem od zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem na adres Zamawiającego. 9. Wykonawca jest zobowiązany do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu. 10. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów zebranych w PSZOK systematycznie, nie rzadziej niż raz na kwartał aby nie dopuścić do ich przepełnienia i wysypywania . Obsługę i funkcjonowanie zapewnia zamawiający. 11. Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych zostaną ustawione przez wykonawcę w miejscach uzgodnionych z właścicielami nieruchomości. Jeśli podczas odbierania odpadów komunalnych dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników, wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do dodatkowego dostarczenia pojemników na swój koszt. 12. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 13. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 14. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 litrów na kółkach (szacunkowa ilość pojemników 1315) oraz worki przeznaczone na surowce wtórne o pojemności od 80-120 litrów w ilości 2 szt. z każdego rodzaju zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego. Dostarczenie i ustawienie pojemników na odpady zmieszane na teren wskazanych nieruchomości nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Dotyczy to sytuacji zmiany ilości pojemników na danej nieruchomości, bądź nowych nieruchomości jeżeli pojawią się w trakcie realizacji zamówienia. 15. W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz właścicieli nieruchomości, z których odbierane będą stałe odpady komunalne. 16. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 17. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi. 18. Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze własnej lub punkcie w miejscu odbioru odpadów. 19. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w ?Planie gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego?, oraz do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku, o odpadach. 20. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji. 21. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego powiadomienia o tym zamawiającego. Do informacji wykonawca zobowiązany będzie dołączyć dokumentację(protokół z zaistnienia takiego zdarzenia) umożliwiają identyfikację nieruchomości. 22. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676). 23. W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 25. Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Dzikowiec. Usługa obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudnodostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji. 26. Wykonawca zobowiązany jest: a) posiadać co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych b) co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, c) trwale i czytelnie oznakować pojazdy w widocznym miejscu z nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne, d) aby pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, e) aby konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, f) poddawać pojazdy i urządzenia myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie - Wykonawca winien posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, g) aby konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, h) dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. 27. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zabranie dostawionych przy pojemnikach worków z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, jak również przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu) sprawozdania z miejsc odbioru tego rodzaju worków. C. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia: a) Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych zawierających informacje o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na nieruchomościach, które obsługuje Wykonawca. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić i przekazać Zamawiającemu imienny wykaz zmian w ilości i rodzaju pojemników, które nastąpiły w danym miesiącu. b) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej sprawozdań półrocznych o jakich mowa w art. 9 n ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami, a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków. c) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca a nie Zamawiający. d) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy raportów wagowych zawierających wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów oraz ilości i rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z obowiązująca klasyfikacją odpadów). e) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do RIPOK-ów bądź innej jednostki do odbioru odpadów selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji i odpadów, rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia i w samym opisie zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub normy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, produkty, itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia , dopisuje wyrazy ?lub równoważny?.

II.5) Główny kod CPV: 90513100-7
Dodatkowe kody CPV:90500000-2, 90533000-2, 90514000-3, 90512000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2018


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli: a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Dzikowiec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; b) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych odpadów komunalnych; c) posiada aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający stawia następujące minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. a) doświadczenie wykonawcy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca będzie dysponował: pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie się odpadów, w tym :
? co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, ? co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, ? co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, ? wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie, co najmniej usługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych o masie łącznej odbieranych odpadów komunalnych co najmniej ? 300 Mg rocznie w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: 1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie 2) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie. Przez zamówienia wykonywane należy rozumieć zamówienia które trwają nadal (niezakończone) i w ramach których wykonawca do upływu terminu składania ofert wykonał powyższy zakres usług.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający żąda dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności: a) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, - aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Dzikowiec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; - aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych odpadów komunalnych; - aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ? oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Załącznik Nr 5 do SIWZ. b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Złącznik nr 6 do SIWZ. .8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.7.3. lit. a) SIWZ: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ? wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.9.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 7.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7.11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 7.12. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 7.8 powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7.13.W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 7.7 i 7.8 powyżej, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 7.14.Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7.15. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7.16. Nie podlega poprawie niewłaściwie przyjęta stawka VAT. W przypadku, gdy zamawiający nie określił w SIWZ konkretnej stawki podatku VAT, przyjęcie w ofercie nieprawidłowej stawki podatku VAT jest równoznaczne z błędem w obliczeniu zawartej w ofercie ceny, polegającym na wadliwym doborze przez wykonawcę elementu mającego wpływ na obliczenie wysokości zaoferowanej ceny. W takim przypadku znajduje zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP skutkujący odrzuceniem oferty zawierającej cenę obliczoną z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT (błąd w obliczeniu ceny). 7.17. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych/DUUE.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć: a) aktualne na dzień składnia ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania ? załącznik nr 2 SIWZ, b) aktualne na dzień składnia ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3 SIWZ , c) dowód wniesienia wadium, d) zobowiązanie do udostępnieniu (w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego) e) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą f) w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. 2) Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 3) Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 5.2 SIWZ muszą spełniać łącznie. 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców. 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7.7 SIWZ, przy czym: 1) Dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 7.7.1. składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 5.2 2) Dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 7.7.2 składa każdy z nich. 8) Wyżej wymienione dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy należy przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
9.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 5.000,00 PLN. 9.2. W zależności od wyboru wykonawcy, wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : a) pieniądzu Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział Dzikowiec nr rachunku 27 9195 10102003 3000 0039 0006 w terminie zapewniającym jego wpływ na wskazane konto przed terminem składania ofert. Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania środków na koncie Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (oryginał); c) gwarancjach bankowych (oryginał); d) gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał); e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359 tj.) (oryginał). Wadium wnoszone w formie gwarancji/poręczenia musi: - obejmować cały okres związania ofertą. - obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Dokument w formie gwarancji /poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na każde pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata w pełnej wysokości bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Gwarancja/poręczenie musi być podpisane przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 9.3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp. 9.4. Zgodnie z w/w artykułem Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp , z przyczyn leżących po jego stronie

 
  Data publikacji   2016-11-18Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowydocx
 4. Zał. nr 2 - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie
 5. Zał. nr 3 -oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
 6. Załącznik nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowa
 7. Załacznik nr 5 Wykaz wyk. usług
 8. Załacznik nr 6 Wykaz sprzętu
 9. Załącznik nr 7 Wzór umowy
 10. Informacja dotycząca wadium
 11. Zmiana załącznika nr 1 do SIWZ formularz ofertowy
 12. Uaktualniony Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy.doc
 13. Informacja z otwarcia ofert
 14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Osoba, która stworzyła pozycję:  Zastępca Wójta Józef Tęcza
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 67816