UG Dzikowiec
Baner głowny strony UG Dzikowiec Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
     AKTUALNOŚCI
 
  Grupa:   AKTUALNOŚCI
  Nr pozycji   106
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 
Stosownie do aft. 120, art 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r, poz. 1405) w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya NPP);

1. Dnia 31 października 2017 r. wpłynęło drogą mailową do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pismo Ministra ds. Integracji Europejskiej Pana Mykola Kuzyo z dnia 30 października 2017 r, przekazane przez Punkt Kontaktowy Konwencji z Espoo na Ukrainie, dotyczące spotkania w dniach 23-24 listopada 2017 r. w Kijowie stanowiącego konsultacje transgraniczne zgodnie z art. 5 Konwencji z Espoo dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powiadomił pismem z dnia 2 listopada 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, jako organ terenowej administracji rządowej właściwy ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko o planowanych przez stronę ukraińską konsultacjach. Do udziału w przedmiotowym spotkaniu zaproszeni są eksperci, w tym również przedstawiciele odpowiednich organów, Stron narażonych jak również społeczeństwo.

3. Mając powyższe na uwadze, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o możliwości wzięcia udziału w ww. spotkaniu dotyczącym odpowiednio w poszczególnych dniach Zaporizhzhya NPP (ZNPP) 23.11.2017 r. oraz South-Ukrain NPP (SUNPP) 24.11.2017 w Kijowie na Ukrainie. Informacje o dokładnym adresie spotkania zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Z treścią ww. pisma oraz pozostałą zgromadzoną w toku przedmiotowego postępowania dokumentacją społeczeństwo może zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju 41, w godzinach 7.30 - 15.30.
 
  Data publikacji   2017-11-08Załączniki:
 1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Osoba, która stworzyła pozycję:   Admin BIP
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 67816