UG Dzikowiec
Baner głowny strony UG Dzikowiec Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
     AKTUALNOŚCI
 
  Grupa:   AKTUALNOŚCI
  Nr pozycji   349
  Nazwa pozycji   Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej gminy Dzikowiec
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Dzikowiec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie oraz strony internetowej Gminy Dzikowiec.
I. ZAMAWIAJĄCY:
GMINA DZIKOWIEC
ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec
NIP: 814-15-73-676 tel. 17 227 45 08

II. TRYB POSTĘPOWANIA
Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy. Zapytanie ofertowe zostanie wysłane do potencjalnych Wykonawców.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Projekt, wykonanie oraz hosting gminnej strony internetowej Gminy Dzikowiec Założenia techniczne dla zadania: Projekt, wykonanie oraz hosting gminnej strony internetowej
- Zapewnienie hostingu (min. 100GB)
- Projekt graficzny witryny
- Ustalenie wraz z Zamawiającym funkcjonalnej struktury strony w siedzibie zamawiającego
- Struktura systemu zapewniająca jego późniejszą rozbudowę i modyfikację
- Możliwość aktualizacji CMS do jego najnowszych wersji
- Dowolne tworzenie i edycja struktury serwisu
- Edycja zawartości strony bezpośrednio na stronie
- Czytelny i funkcjonalny panel do redagowania treści, który pozwoli aktualizować serwis w sposób prosty i intuicyjny bez znajomości zagadnień programistycznych
- Wbudowany moduł zarządzania galeriami zdjęć i plików multimedialnych (możliwość umieszczania jednocześnie kilku plików na stronę)
- Serwis zoptymalizowany dla różnych przeglądarek oraz urządzeń mobilnych takich jak np. smartfony, tablety itp.
- Zgodność ze standardami WCAG - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
- Witryny zgodne z W3C - test systemem validator.w3.org
- Przeniesienie treści z obecnej strony Gminy Dzikowiec Wdrożenie strony internetowej
- Tworzenie kopii bezpieczeństwa zawartości strony będzie po stronie Wykonawcy, w przypadku awarii strony z winy Wykonawcy, Wykonawca przywróci działanie strony w ciągu 24 godzin
- Szkolenie z systemu dla osób odpowiedzialnych za redagowanie witryn w siedzibie zamawiającego

III. TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 30.11.2017 r.

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie (pok. Nr 11) Urzędu Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec do dnia 06.10.2017 r. z dopiskiem: ?Oferta na wykonanie strony internetowej Gminy Dzikowiec".
2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci elektronicznej, podpisany skan oferty wraz z załącznikami należy przesłać pocztą email na adres informatyk@dzikowiec.itl.pl -w tytule wiadomości wpisać: "Oferta na wykonanie strony internetowej Gminy Dzikowiec".
3. Oferta Wykonawcy powinna zawierać cenę brutto w PLN, oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem, wdrożeniem i utrzymaniem witryny,
4. Wraz z ofertą Wykonawca złoży referencje z co najmniej trzech wykonanych projektów stron internetowych z ostatnich dwóch lat oraz wskaże ich adresy www.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań, wynikającą z KRS-u lub wpisu do ewidencji gospodarczej.

V. KRYTERIA OCENY:
Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zamówienie i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem. Kryterium oceny ofert: cena 100%.

VI. UWAGI KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Zamawiający może zwrócić się do Oferenta z prośbą o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Oferenta.
3. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
 
  Data publikacji   2017-09-29Załączniki:
 1. Zapytanie ofertowe.

Osoba, która stworzyła pozycję:   Admin BIP
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 67816