UG Dzikowiec
Baner głowny strony UG Dzikowiec Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
     AKTUALNOŚCI
 
  Grupa:   AKTUALNOŚCI
  Nr pozycji   34
  Nazwa pozycji   Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dzikowiec na lata 2016-2022
 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 30 grudnia 2016 roku WÓJT GMINY DZIKOWIEC OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI- DIAGNOZY SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY I OBSZARU ZDEGRADOWANEGO WYZNACZONEGO DO REWITALIZACJI Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) o Wójt Gminy Dzikowiec informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie: Projektu dokumentu pn.: ?Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dzikowiec na lata 2016-2022? Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 04.01.2017 r. do 16.01.2017 r. Projekt LPR-u udostępniony jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Dzikowiec: http://www.dzikowiec.itl.pl/bip/ oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy, pok. Nr 11. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej za pomocą FORMULARZA UWAG Wypełniony Formularz można: 1. Pozostawić w Urzędzie Gminy Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62 2. Przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ugdzikowiec@dzikowiecilt.pl , wpisując w tytule e-maila ?Konsultacje społeczne ? LPR?, 3. Przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62 z dopiskiem ?Konsultacje społeczne ?LPR?. Uwagi i wnioski przyjmowane będą do dnia 16.01.2017 roku włącznie, natomiast dostarczone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informuję ,że w dniu 04.01.2017 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Dzikowiec Odbędzie się spotkanie konsultacyjne prowadzone przez autora opracowania na które serdecznie zapraszamy. Lokalny Program Rewitalizacji to dokument inicjowany, opracowany i uchwalony przez Radę Gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej, kulturowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Dokument, który zapewnia integrację działań władzy samorządowej, społeczności lokalnej i innych uczestników (w tym: organizacji pozarządowych, przedsiębiorców), mających na celu wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej - przygotowany w oparciu o dokładną diagnozę problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych, stworzony we współpracy ze społecznością terenów zdegradowanych oraz z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy takich obszarów. Dla jego skutecznego wdrożenia konieczne jest uwzględnienie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej, nie tylko na etapie identyfikacji obszarów zdegradowanych, ale również na etapie planowania, wdrażania i monitorowania skuteczności środków zaradczych w postaci projektów. Partycypacja społeczna jest nieodłącznym elementem procesu rewitalizacji i stanowi fundament wszelkich działań na każdym etapie tego procesu. Udział wszystkich interesariuszy w tworzeniu LPR można określić jako szeroki i wystarczający, poczynając od informacji o działaniach władz lokalnych, poprzez współudział w podejmowaniu decyzji o kierunkach interwencji aż po aktywne uczestnictwo w projektach. Wkład w przygotowanie oraz wdrażanie programu powinna mieć zarówno społeczność lokalna, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, jak i inni interesariusze obszarów zdegradowanych. Partycypacja społeczna w tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji miała miejsce na etapie diagnozy sytuacji kryzysowej na obszarach zdegradowanych. Przedmiotowe konsultacje dotyczą etapu identyfikacji możliwych rozwiązań (identyfikacja głównych problemów, propozycja działań rewitalizacyjnych. Wójt Gminy mgr Krzysztof Klecha
 
  Data publikacji   2016-12-30Załączniki:
 1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DZIKOWIEC O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
 2. FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG LPR
 3. LPR Dzikowiec, grudzień. docx

Osoba, która stworzyła pozycję:  Zastępca Wójta Józef Tęcza
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 67816