UG Dzikowiec
Baner głowny strony UG Dzikowiec Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
    AKTUALNOŚCI


Osoba publikująca: Admin BIP
Data publikacji: 2017-11-15
 
Grupa: AKTUALNOŚCI
Nr pozycji 107
Nazwa pozycji Obwieszczenie Starosty Powiatu Kolbuszowskiego
Opis Starosta Kolbuszowski, działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zmian./ informuje co następuje:

1. Działając na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991r o lasach /tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 788 ze zmian./ zleciłem opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miejscowości Wola Raniżowska, Mazury, Staniszewskie, Korczowiska, Zielonka, Leśna Wspólnota wsi Dzikowiec w msc. Lipnica, Las Serwitutowy wsi Nowy Dzikowiec w msc. Lipnica, Leśna Wspólnota Gruntowa wsi Markowizna w msc. Korczowiska, Leśna Wspólnota Gruntowa Padew Kolonia w msc. Ostrowy Tuszowskie, Leśna Wspólnota Gruntowa Tuszów Narodowy w msc. Ostrowy Tuszowskie oraz inwentaryzacji stanu lasów dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Starej wsi pod Brzozowem msc. Cmołas" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2. Dokumentacja sprawy dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, a także do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Przyrody Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11-Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa w godzinach pracy urzędu.

3. Każdy ma możliwość składania uwag i wniosków do projektu w/w dokumentów w terminie do 6 grudnia 2017r. włącznie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie albo ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-go listopada 10, 36-100 Kolbuszowa w godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: przyroda@kolbuszowski.pl. Uwagi wniesione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłaszanych uwag i wniosków jest Starosta Kolbuszowski.

5. Dla w/w dokumentów nie prowadzi się postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Data publikacji 2017-11-15
 

Załączniki:
 1. Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego

  Ilość odwiedzin: 67816