UG Dzikowiec
Baner głowny strony UG Dzikowiec Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
    AKTUALNOŚCI


Osoba publikująca: Admin BIP
Data publikacji: 2017-08-09
 
Grupa: AKTUALNOŚCI
Nazwa pozycji Ogłoszenie dotyczące ofert na zakup drewna użytkowego porozbiórkowego
Opis Wójt Gminy Dzikowiec zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna użytkowego porozbiórkowego (sosna: bale - krawędziaki) z budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kopciach.
Nabywca wyłoniony w postępowaniu przetargowym ofertowym w zaoferowanej cenie zakupu we własnym zakresie i na wyłączny własny koszt dokona załadunku i wywózki zakupionego drewna użytkowego porozbiórkowego. Cena wywoławcza sprzedaży drewna użytkowego - porozbiórkowego wynosi kwotę: 250,00 zł/brutto/1 m3 (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 - brutto za jeden metr sześcienny drewna). Ilość drewna do sprzedaży około 70 m3 (słownie: około siedemdziesiąt metrów sześciennych). Oferent, który wygra przetarg jest obowiązany uiścić pełną zaoferowana cenę zakupu drewna do dnia 18 sierpnia 2017r. Wydanie drewna nastąpi po uiszczeniu stosownej wpłaty.
Odbiór zakupionego drewna najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2017r. Jeżeli oferent wyłoniony w przetargu ofertowym nie dokona stosownej wpłaty w określonym terminie tj. do dnia 18 sierpnia 2017r.. wówczas postępowanie zostaje unieważnione. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan drewna, jego zdrowotność, wady ukryte, zanieczyszczenie drewna przez różne przedmioty znajdujące się w drewnie, zabrudzenie drewna.
Oferta winna zawierać:
1 .Imię i nazwisko oferenta oraz adres/firma/ - numer telefon do kontaktu
2.Datę sporządzenia oferty
3.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
4.Oferowaną cenę zakupu drewna użytkowego - porozbiórkowego (gatunek: sosna), nie niższa od ceny wywoławczej.
Przetarg ofertowy jest ważny, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Wybrana zostanie oferta spełniająca warunki przetargu z najwyższą zaoferowana ceną. W przypadku ofert z jednakową ceną nabywca zostanie wyłoniony w drodze licytacji. Pisemne oferty należy składać najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Dzikowiec (sekretariat) do godz. 14:00.
Oferty należy składać zaklejone w kopertach z napisem na kopercie: ?Oferta na zakup drewna porozbiórkowego Szkoły Podstawowej w Kopciach".
Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 16.08.2017r o godz. 1413 w siedzibie Urzędu Gminy Dzikowiec - sala narad.
Wszelkich informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzikowiec, tel. 17/ 744 21 09, 17/2275169.
Dzikowiec 09.08.2017r.
Data publikacji 2017-08-09
 

Załączniki:
 1. Treść ogłoszenia

  Ilość odwiedzin: 67816